Terug naar Activiteiten

Piek Vossen

Mar­ti­na Cor­nel

Su­zan­ne Met­se­laar

Thijs van Vuure & Jaap War­men­ho­ven

DE VRIJE WE­RELD: DE MAAK­BA­RE MENS

De Vrije Wereld verkent het terrein van mensen en robots, kijkt naar de nieuwste mogelijkheden en de vragen die deze oproepen.

De com­mu­ni­ce­ren­de robot – Piek Vos­sen
De nieu­we ro­bots zijn au­to­no­me ma­chi­nes, zelfle­rend, ac­tief con­tact zoe­kend met men­sen. Ze staan niet stil maar be­we­gen zelf rond, ont­moe­ten an­de­ren, staan in de weg of kun­nen in de war raken. Ro­bots zijn net men­sen, of toch niet? Prof. dr. Piek Vos­sen (VU hoog­le­raar com­puta­ti­o­ne­le lexi­co­lo­gie) on­der­zoekt de com­mu­ni­ca­tie tus­sen mens en robot. Hij ont­wik­kel­de hier­toe robot Le­o­la­ni, die de men­se­lij­ke taal en in­ter­ac­tie onder de knie pro­beert te krij­gen. Hoe leer je een robot om een mens met al zijn ei­gen­aar­dig­he­den te be­grij­pen? Kan er een warme band ont­staan tus­sen beide? En waar­om lijkt een robot nooit he­le­maal op een mens?

Knip­pen en plak­ken met CRIS­PR-CAS – Mar­ti­na Cor­nel
In­grij­pen in onze genen lijkt steeds mak­ke­lij­ker te wor­den. Met be­hulp van de re­vo­lu­ti­o­nai­re me­tho­de CRIS­PR-CAS kun­nen we met een grote pre­ci­sie ons DNA mo­di­fi­ce­ren. Mar­ti­na Cor­nel, VU hoog­le­raar com­mu­ni­ty ge­ne­tics & pu­blic he­alth ge­no­mics, houdt zich bezig met maat­schap­pe­lij­ke as­pec­ten van CRIS­PR-CAS en met de vra­gen dit op­werpt. Zij ver­telt meer over hoe de tech­niek werkt en wat we er van kun­nen ver­wach­ten. Hoe wordt CRIS­PR-CAS nu al toe­ge­past en wat brengt de toe­komst? En hoe maak­baar zou de mens the­o­re­tisch kun­nen wor­den met deze tech­niek?

De mens voor­bij? – Su­zan­ne Met­se­laar
Suzanne MetselaarWaar ligt de grens tus­sen the­ra­py en en­han­ce­ment? Wordt straks al­leen ‘per­fect’ nog ge­zien als ‘ge­zond’? Mag je ge­zon­de men­sen nog beter maken? Of heb­ben we zelfs de mo­re­le plicht om de beste ver­sie van ons­zelf te wor­den? En is die ver­sie mens of robot? Vol­gens bio­con­ser­va­tie­ven is het on­wen­se­lijk om aan de mens te gaan sleu­te­len: we moe­ten de men­se­lij­ke na­tuur ac­cep­te­ren en waar­de­ren zoals deze is. Trans­hu­ma­nis­ten, aan de an­de­re kant, vin­den dat we tech­no­lo­gieën moe­ten ge­brui­ken om ons­zelf te up­gra­den, om het lij­den en de be­per­kin­gen die nu nog bij ons leven horen ach­ter ons te kun­nen laten.

Mu­ziek voor de nieu­we mens – Thijs van Vuure & Jaap War­men­ho­ven
Zo’n 10 jaar ge­le­den vier­den Thijs van Vuure en Jaap War­men­ho­ven samen met hun Am­ster­dam­se band Hit me TV suc­ces­sen op Low­lands, Noor­der­slag en op de Eu­ro­pe­se podia. Hun aan­ste­ke­lij­ke mu­ziek werd vol en­thou­si­as­me ont­van­gen door OOR en NRC. Nu krui­pen Thijs en Jaap weer bij el­kaar om nieu­we lied­jes te schrij­ven, spe­ci­aal rond het thema De Maak­ba­re Mens, dat hen fas­ci­neert. Niet zo gek als je be­denkt dat Thijs voor zijn op­lei­din­gen aan de Riet­veld en HKU ook Bi­o­lo­gie en Fi­lo­so­fie aan de VU stu­deer­de en zich spe­ci­a­li­seer­de in neu­ro­we­ten­schap. In­mid­dels maakt hij werk voor o.a. Col­lec­tief Wal­den met wie hij ook op Oerol stond. Jaap War­men­ho­ven bleef naast an­de­re carrières ook ac­tief in de mu­ziek, bij­voor­beeld solo als Ed Ba­ho­nie of als band­lid van The Be­ne­lux. Samen bren­gen ze bij De Vrije We­reld lied­jes waar­in akoes­ti­sche klan­ken sa­men­smel­ten met een vleug­je elek­tro­ni­ca.

DATUM, LO­CA­TIE & TOE­GANG
Don­der­dag 14 no­vem­ber, 16.00-17.15 uur, met een gra­tis drank­je aan de bar.
Deu­ren open om 15.45 uur. Let op: aan­vang is stipt 16.00 uur.
Toe­gang: gra­tis
Re­ser­ve­ren: Via on­der­staand for­mu­lier. Langs­ko­men kan ook, maar let op: vol is vol.

SMAAKT NAAR MEER?
Ga naar de ho­me­pa­ge van De Vrije We­reld voor an­de­re data en pro­gram­ma’s.